وب سایت فیزیوتراپی چیستا

این وب سایت برای یکی از کلینیک های فیزیوتراپی تهران که برای خانم دکتر زهرا ریحانی نژاد بود، طراحی شد. وب سایت صرفا محتوا محور هست و خدمات را معرفی میکند.

هچنین یک وب سایت دیگر نیز طراحی گردید که بعد از ورود به وب سایت می توانید تمرین ها و پکیج های مورد نیاز بیمار را ببینید. با توجه به اهمیت محتوا و همچنین نیاز به دستور پزشک، فقط بیماران ایشان امکان ورود به وب سایت را داشتند.